សូមស្វាគមន៍មកកាន់គេហទំព័ររបស់យើង!
nybjtp

35KV ស្ថានីយខ្សែដែលអាចរួញបានត្រជាក់កម្រិតមធ្យម

35KV ស្ថានីយខ្សែដែលអាចរួញបានត្រជាក់កម្រិតមធ្យម