សូមស្វាគមន៍មកកាន់គេហទំព័ររបស់យើង!
nybjtp

15KV ស្ថានីយខ្សែដែលអាចបង្រួមបានត្រជាក់

15KV ស្ថានីយខ្សែដែលអាចបង្រួមបានត្រជាក់